การแข่งขัน

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61
ของศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
วันที่ 26 – 27 พ.ย. 2554
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ป.1-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 วัดเทพสุทธาวาส สพป.นว.3
2 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นว.2
3 วัดทัพหลวง สพป.อท.2
การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-3
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 เก้าเลี้ยววิทยา สพม.42
2 หนองบัว สพม.42
3 นครสวรรค์ สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.42
2 หนองบัว สพม.42
3 นครสวรรค์ สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.1-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครสวรรค์
2 ทองประสาทเวทย์ สพป.นว.2
3 วัดเทพสุทธาวาส สพป.นว.1
การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.1-3
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 หนองบัว สพม.42
2 ลานสักวิทยา สพม.42
3 ห้วยคตพิทยาคม สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ม.4-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 ลานสักวิทยา สพม.42
2 หนองบัว สพม.42
3 ลาดยาววิทยาคม สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์  ระดับชั้น ป.1-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 บ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป.นว.3
2 วัดทัพหลวง สพป.อท.2
3 วัดมรรครังสฤษดิ์ สพป.นว.1
การแข่งขันประเภท การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์  ระดับชั้น ม.1-3
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.42
2 ลานสักวิทยา สพม.42
3 หนองบัว สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์  ระดับชั้น ม.4-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.42
2 ตาคลีประชาสรรค์ สพม.42
3 หนองบัว สพม.42
การแข่งขันประเภท การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทบินไกล  ระดับชั้น ป.1-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 บ้านคลองโป่ง สพป.อท.2
2 บ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป.นว.3
3 วัดเทพสุทธาวาส สพป.นว.3
การแข่งขันประเภท การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทบินนาน  ระดับชั้น ป.1-6
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 บ้านคลองลาน สพป.นว.3
2 บ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป.นว.3
3 วัดเนินมะขามงาม สพป.นว.1
การแข่งขันประเภท การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล  ระดับชั้น ม.1-3
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 ลานสักวิทยา สพม.42
2 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.42
3 สวนป่าแม่กะสี สพป.นว.2
การแข่งขันประเภท การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน  ระดับชั้น ม.1-3
อันดับที่ โรงเรียน สังกัด
1 สวนป่าแม่กะสี สพป.นว.2
2 ลานสักวิทยา สพม.42
3 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.42

 

*******************************************************************

 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61
ของศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  มีแนวการดำเนินการ ดังนี้

1.ให้ความรู้หรือจัดอบรมแก่โรงเรียนที่สนใจ

2.รับสมัครนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด

3.เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 22  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  สมัครทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น

4.จัดการแข่งขัน ประกวด ทุกกติกา วันที่ 26-27 พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คัดเอาทีมที่ชนะประเภทละ ๓ ทีมเพื่อไประดับภาค (สำหรับ เขตพื้นที่ใดที่จัดการแข่งขันเอง จะต้องส่งมาคัดเลือกอีกครั้งที่ศูนย์หุ่นยนต์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จึงจะมีสิทธิ์ไปแข่งระดับภาคต่อไป) สถานที่แข่งขันโรงยิมเนเซียม โรงเรียนนครสวรรค์

 ประชาสัมพันธ์    
แนวปฎิบัติการแข่ง  
ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน 
การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์  

สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ทีมในแต่ละกติกา แต่สามารถได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับภาคได้เพียง 1 ทีม

1. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
     รูปแบบการแข่งขันจะคล้ายกับหุ่นยนต์สำรวจดาว  ต่างกันที่รายละเอียดของภารกิจ
      1) ระดับประถมศึกษา              "ตะลุยแดนขุมทรัพย์"
      2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    "พิชิตสะพานควาญขุมทรัพย์"
      3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "ล่าขุมทรัพย์แดนมหัศจรรย์"

2. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ "หุ่นยนต์ลำเลียง :Transporter Robot"
     1) ระดับประถมศึกษา
     2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ประกวดโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีหุ่นยนต์
     (ไม่แยกประเภทบังคับมือหรืออัตโนมัติ)  3 ระดับ
      1) ประถมศึกษา
      2) มัธยมศึกษาตอนต้น
      3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
   (การแข่งขันในระดับศูนย์จังหวัดและระดับภาค ให้ส่งเฉพาะเค้าโครง พร้อมรูปภาพ ภาพวาด จินตนาการ 
ส่งภายในวันที่ 25  พ.ย. 2554 เวลา 18.00 น.เท่านั้น)

4.  การแข่งขันเครื่องบิน 4 รายการ (ประถม+มัธยม ต้น)
     ประถมศึกษา
       4.1 เครื่องร่อนบินไกล
       4.2 เครื่องร่อนบินนาน
     มัธยมศึกษาตอนต้น
       4.3 เครื่องบินพลังยางบินไกล
       4.4 เครื่องบินพลังยางบินนาน

5.ภาคเหนือ  จัดที่จังหวัดกำแพงเพชรระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะลำดับที่ ๑ ถึง ๘ จำนวน ๘ ทีม เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศเพื่อไปแข่งขันระดับชาติ

6. ระดับชาติ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อชิงแชมป์ประเทศไทย